कार्यकारी अधिकृत श्री अम्बिका प्रसाद चाैलागाँर्इज्यूकाे स्वागत कार्यक्रम