सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि स्वीकृत दर रेट