आशयपत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः