एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः