एम. आइ. एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः