ठेक्काको शिलब्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः