दरखास्त रद्द गरिएकाे बारे ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः