मालपाेत कर/ सम्पति करकाे सेवा अवरुद्ध हुने बारेकाे सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः