राजश्व काउण्टरकाे सेवा अवरुद्द् हुने सम्बन्धी सूचना ।