समूह दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः