स्थानीय सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा । (मिति २०७६।०९।१० गते)

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः