कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको दरखास्त स्वीकृत भई रोल नं. कायम गरिएको बारे सुचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः