नगर वस्तुगत विवरण तयारीका लागि प्राविधिक तथा अार्थिक प्रस्ताव अाह्वान गरिएकाे सूचना