राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।