आय ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)