दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आवधिक योजना (आ.व २०७९।०८० - २०८३।०८४)