दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Publications

Document
कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७२ PDF icon karmachari biniyamabali_urlabari final.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति, २०७९ PDF icon उर्लावारी नपाको रणनीति २०७९-update (1).pdf
कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य प्रवाह व्यवस्था र सोको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना , २०७९ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली_कार्ययोजना.pdf
आ.व. २०७९/०८० फागुन मसान्तसम्ममा सूचिकृत भएका फर्म / कम्पनीहरुको विवरण PDF icon आ.व. २०७९.०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको अमानत तथा कम्पनी सुचिकृत विवरण.pdf
आर्थिक सर्वक्षण २०७९/८० PDF icon आर्थक सर्वक्षण.pdf
मध्यमकालिन खर्च संरचना (२०८०।८१ - २०८२।८३) PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना.pdf
आवधिक योजना (आ.व २०७९।०८० - २०८३।०८४) PDF icon Vol II Appendices Updated 2079.11.15.pdf
आ.व. २०८०/०८१ मा सूचिकृत भएका फर्म / कम्पनीहरुको विवरण PDF icon कम्पनि सुचिकृत मंसिर सम्मको.pdf
कर्मचारी कार्यविवरण २०७९/०८० PDF icon कर्मचारी कार्यविवरण, २०७९।०८०.pdf
रणनीतिक योजना (आ.व २०८०।०८१ - ०८२।०८३) PDF icon रणनीतिक योजना.pdf