दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य प्रवाह व्यवस्था र सोको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना , २०७९