दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

मध्यमकालिन खर्च संरचना (२०८०।८१ - २०८२।८३)