आ.व. २०७९।०८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।

आ.व. २०७९।०८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सबैमा जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।