उजुर बाजुर तथा हकदावी सम्बन्धी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. १ को सूचना ।