उन्नत जातको धानको बीउ खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।