उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७