उर्लाबारी नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुका लागि अनुरोध ।