उर्लाबारी नगरपालिका, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७