कुक, वारिष्टा र ड्राइभिङ्ग तालिमका लागि सहभागी छनौट गरिएको सूचना ।