कोशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९