जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितलगायतका विषयमा निवेदन दिनेसम्बन्धी ३५ (पैंतीस) दिने सूचना !