ठेक्का नं. Url-Road-Ward 4-SQ-13-077/78 को शिलबन्दी दरभाउपत्रको संशोधित सूचना ।