डकर्मी(म्यासन) तालिम २०८० का लागि आवेदन छनौट तथा तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।