तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।