दलित समुदायका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।