नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणिकीकरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै)