नदीजन्य पदार्थको मौज्दात (स्टक) विवरण प्रमाणित गर्ने अन्तिम पटक म्याद थप सम्वन्धी सूचना ।