परिवार परामर्शकर्ता र रोजगार परामर्शकर्ता पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।