पशु चिकित्सक पदको स्वीकृत नामावलीको सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।