बर्णशंकर (HYBRID) मकैको बीउ खरिदको लागि ई-विड मार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित)