रोजगार परामर्शकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा ।