लोकसेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।