वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण (रेमी) परियोजनाका आवश्यक जनशक्तिहरु करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।