शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको जानकारी गरिएको बारे ।