सवारी साधन खरिदको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको ई-विड सूचना |