सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लगि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा ।