सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।