सेनिटरी प्याड खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।