५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउको प्रयोगमा मुल्य अनुदान कार्यक्रममा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना ।