दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन २०७२/०७३