एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि संरचनाको मूल्यांकन दर रेट