कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

विस्तृत जानकारीका लागि तल स‌लग्न lgcdp.pdf file हेर्नु हाेला ।

Supporting Documents: