bhag-----2

ऐन, कानूनकाे नाम संख्या Documents
नगरस्तरीय दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
विपन्न लक्षित धारा जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon विपन्न लक्षित धारा जडान सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
विपन्न जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० PDF icon विपन्न आवास कार्यक्रम, २०८०.pdf
अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली, २०८० PDF icon अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली, २०८० RAJPATRA.pdf
जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८० PDF icon जग्गा विकास (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८०.pdf
जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८० PDF icon जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८०.pdf
कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन तथा वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० PDF icon कृषि तथा पशु से.pdf
नगरस्तरीय दलित समन्वय समिति सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० PDF icon दलित समन्वय समिति सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० १० PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८०.pdf
स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ११ PDF icon स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf